...
0
Domowa przymierzalnia
Wybierz 4 oprawki, które przymierzysz w domu za 0 zł!

Regulamin strony eokulary.pl

Regulamin sklepu internetowego www.eokulary.pl

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep Internetowy www.eokulary.pl jest własnością eokulary.pl Sp. Z o. o. z siedzibą pod adresem ul.KRUCZA 47 00-509 WARSZAWA (dalej, zwanego ,,Sprzedawcą”) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000861907 , NIP 701-099-96-12, REGON 387258419, adres poczty elektronicznej: sklep@eokulary.pl, numer telefonu kontaktowego: 609 303 807

  1. Regulamin jest skierowany do klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

  1. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie działań i w oparciu o zasady określone w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego www.eokulary.pl. Sprzedawca ma prawo powierzenia zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Klient ma prawo do wglądu, aktualizacji i poprawiania danych osobowych, które przekazał Sprzedawcy.

II DEFINICJE

2. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Sprzedawca – eokulary.pl Sp. Z o. o. z siedzibą pod adresem ul.KRUCZA 47 00-509 WARSZAWA (dalej, zwanego ,,Sprzedawcą”) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000861907, NIP 701-099-96-12, REGON 387258419, adres poczty elektronicznej: sklep@eokulary.plnumer telefonu kontaktowego: 609 303 807

b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

c. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

e. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.eokulary.pl

f. Sklep stacjonarny- lista sklepów prowadzonych przez Sprzedawcę jest zamieszczana i aktualizowana na stronie www.eokulary.pl

f. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.eokulary.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

g. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy eokulary.pl Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

i. ,, Domowa Przymierzalnia”– rodzaj usługi, który polega na umożliwieniu Klientowi zamówienia i przymierzenia wybranych opraw okularowych w oparciu o zasady określone w Regulaminie.

j. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta zawarte w Formularzu Zamówienia, którego efektem jet zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.eokulary.pl

  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  1. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.eokulary.pl, prowadzony jest przez eokulary.pl sp. z o.o.

  2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

  1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript, lub b) MS Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript, lub c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript, lub d) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript, lub e) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript, lub f) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą cookies i JavaScript g) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

  2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa eokulary.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.eokulary.pl. oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

IV ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  1. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  1. Klient ma możliwość rejestracji przez serwis społecznościowy Facebook. W następstwie Sklep otrzymuje dostęp do informacji osobowych, które znajdują się na koncie Klienta w serwisie Facebook. Sklep przechowuje informacje przekazane przez serwis. W celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z serwisu Facebook, należy zaznajomić się z postanowieniami Polityki i polityką prywatności Facebook.

  2. W momencie kliknięcia w link aktywacyjny po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego następuje przyjęcie oferty sprzedawcy i zostaje zawarta umowa o założenie Konta w Sklepie.

  3. eokulary.pl Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez eokulary.pl Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię eokulary.pl Sp. z o.o.

  1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody eokulary.pl Sp. z o.o.

  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla eokulary.pl Sp. z o.o.

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

5.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.eokulary.pl , dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

5.4 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5.5 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy

5.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.7.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z eokulary.pl Sp z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.8. Po kliknięciu przycisku ,, Zamawiam i płacę” Klient zostaje przekierowany na stronę, gdzie wybiera określony podmiot realizujący płatności przez internet. Płatność jest realizowana na podstawie regulaminu, który jest dostępny na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Przy braku możliwości realizacji oferty, wykonana z góry płatność zostaje zwrócona Klientowi z góry.

5.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Dziękujemy za złożenia zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6.0.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

6.1. W przypadku wątpliwości ze strony Sprzedawcy, eokulary.pl SP. ZO.O zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem telefonicznie lub za pomocą e-mail w celu wyjaśnienia uzyskania informacji dotyczących wartości recepturowych.

6.2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

6.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.eokulary.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.4.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VI DOMOWA PRZYMIERZALNIA

a) Klient ma możliwość zamówienia Domowej Przymierzalni po założeniu konta.

b) Klient może jednorazowo zamówić 4 oprawy okularów, naciskając na przycisk

,, Przymierz w Domu za 0 zł.”, a następnie przejść do koszyka.

c) W celu zamówienia Domowej Przymierzalni konieczne jest wpisanie danych z karty płatniczej, tak żeby Sprzedawca miał możliwość weryfikacji danych osobowych Klienta.

 1. Weryfikacja karty płatniczej jest przeprowadzana przy użyciu wirtualnego terminala płatniczego.

e) Po upływie użytkowania Domowej Przymierzalni, zwrocie do Sprzedawcy, przekazane wcześniej dane zostają usunięte.

f) Dostawa i Zwrot Domowej Przymierzalni do Klienta za pomocą firmy kurierskiej są darmowe

g) Termin zwrotu Domowej Przymierzalni mija po 4 dniach przymierzania okularów

h) Soczewki zamontowane w oprawach są soczewkami próbnymi. Nie nadają się do długotrwałego użytkowania.

i) W przypadku braku zwrotu Domowej Przymierzalni, braku kontaktu z Obsługą Klienta – Klient jest zobowiązany do pokrycia kwoty pieniędzy równej wartości opraw, które zamówił , a których cena jest zgodna z obowiązującym na stronie cennikiem.

VII KARTY PODARUNKOWE

a) Karta podarunkowa- jej treść i wartość cenowa, zależna od obowiązującej promocji na stronie www.eokulary.pl

b) Okres ważności karty wynosi 12 miesięcy od dnia jej sprzedaży

c) Produkt nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę

d) Nie ma możliwości przekazania karty osobie trzeciej

e)Produkt do wykorzystania wyłącznie jednorazowo

f) W sytuacji kiedy Klient wybierze towar o wartości cenowej wyższej od kwoty Karty Podarunkowej – jest zobowiązany do uregulowania różnicy

g) W przypadku zakupu towaru o cenie niższej od wartości Karty Podarunkowej – kwota niewykorzystana nie jest zwracana, ani wymieniana na gotówkę

h) Kartę Podarunkową można wykorzystać na zakup dowolnego produktu, który jest do kupienia na stronie www.eokulary.pl

VIII DOSTAWA I PŁATNOŚCI

8.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

8.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DHL. Możliwy jest również odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Aktualne adresy otwartych sklepów Sprzedawcy są dostępne na www.eokulary.pl Koszty dostawy zależne od obowiązującej promocji. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia.

8.3. O terminie realizacji dostawy Klient jest informowany za pomocą wiadomości e-mail. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia do 25 dni w zależności od złożoności zamówienia.

8.4. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

8.5. Płatności odbywają się drogą

a) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,

b) płatności elektroniczne: szybkie przelewy, karta kredytowa

IX PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

a) Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem, pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyłączeniem kosztu dostarczenia rzeczy ( jeśli Klient decyduje się na odstąpienie od umowy- koszty zwrotu zakupionego Produktu pokrywa na własny koszt), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje wyłącznie za pomocą przelewu na nr konta bankowego podanego przez Klienta. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

b)Konsument ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości zamówionego produktu na skutek obchodzenia się z nim w sposób nieprawidłowy, przekraczający zakres jego użytkowania tj. w szczególności : zwrot bez futerału, brak oryginalnego opakowania, brak akcesoriów, usunięte etykiety, usunięte naklejki ochronne, widoczne ślady użytkowania.

c) zaleca się ubezpieczenie zwracanej przesyłki do Sprzedawcy

d) za ubezpieczenie zwracanego produktu jest odpowiedzialny Klient

e) za uszkodzenie w trakcie transportu zwracanego produktu Sprzedawca nie odpowiada.

f) prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe kiedy:

zakupiony towar został wytworzony zgodnie ze szczegółowymi wymogami Konsumenta. tj. na wymiar, indywidualne zlecenie Klienta, lub zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Klienta. W tym odstąpieniu od umowy nie podlega: zrealizowane zamówienie opraw ze szkłami korekcyjnymi zgodnie z indywidualnym zamówieniem Klienta, lub przekazaną recepturą okularową. Brak możliwości odstąpienia od umowy dotyczy również zakupu opraw ze szkłami korekcyjnymi.

Brak możliwości odstąpienia od umowy, jeżeli Klient, Konsument został poinformowany o wykonywanej usłudze wcześniej przez Sprzedawcę i wyraził na nią zgodę. Brak możliwości odstąpienia od umowy dotyczy w szczególności zakupu usługi profesjonalnego badania wzroku.

b) Klient jest zobowiązany do odesłania rzeczy do Sprzedawcy w terminie nie później niż 14 dni, od dnia, w którym zgłosił odstąpienie od umowy ( formą elektroniczną, pocztową). Termin zostaje zachowany jeśli Klient, odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

c)Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów zwrotu rzeczy, w szczególności kosztów przesyłki

d)Zwrot rzeczy zakupionych zarówno w Sklepie stacjonarnym ( aktualne adresy Sklepów dostępne na Stronie www.eokulary.pl) jak i w Sklepie online jest możliwy tylko i wyłącznie przez odesłanie produktu na adres Sprzedawcy: 

e) Nie ma możliwości zwrotu zakupionego Produktu w Sklepie stacjonarnym. Zwroty przyjmowane do rozpatrzenia tylko za pomocą przesyłki pocztowej.

X REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

  1. eokulary.pl Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@brenda.pleokulary.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

  3. Reklamacje

  4. Klient jest zobowiązany dostarczyć zwracany towar na swój koszt do Sprzedawcy, w szczególności koszt przesyłki

  5. Przekazując towar do reklamacji klient ma obowiązek podania swoich danych osobowych, nr zamówienia, oraz dokładnego opisu sytuacji wraz z załączonym produktem, lub dokumentem w postaci zdjęć reklamowanego produktu, będącymi podstawą reklamacji.

  6. Sytuacja, w której Klient chce reklamować nieprawidłowe widzenie- należy przesłać Sprzedawcy reklamowane okulary z soczewkami wraz z receptą. Klient wysyła zwrot na swój koszt. Sprzedawca weryfikuje zgodność soczewek z receptą. W przypadku zgodności Sprzedawca zaleca Klientowi skontaktowanie się z okulistą, optometrystą, który wykonał badania. Jeśli badanie wzroku było przeprowadzane w ramach usług Sklepu oferowanych przez Sprzedawcę, przeprowadza się kolejne badanie, w celu weryfikacji zaistniałej sytuacji.

  7. Klient jest zobowiązany do odesłania rzeczy reklamowanej do Sprzedawcy na adres ul. Krucza 47a 00-509 Warszawa , w terminie nie później niż 14 dni, od dnia, w którym zgłosił reklamację ( formą elektroniczną, pocztową). Termin zostaje zachowany jeśli Klient, odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  8. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów zwrotu reklamowanej rzeczy, w szczególności kosztów przesyłki

  9. Reklamacja rzeczy zakupionych zarówno w Sklepie stacjonarnym ( aktualne adresy Sklepów dostępne na Stronie www.eokulary.pl) jak i w Sklepie online jest możliwa tylko i wyłącznie przez odesłanie produktu na adres Sprzedawcy: ul. Krucza 47a 00-509 Warszawa

  10. Nie ma możliwości reklamacji zakupionego Produktu w Sklepie stacjonarnym. Reklamacje są przyjmowane do rozpatrzenia tylko za pomocą przesyłki pocztowej.

XI REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. eokulary.pl sp z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić eokulary.pl Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres reklamacja@brenda.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  5. eokulary.pl Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XII ROZSTRZYGANIE SPORÓW

12.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy eokulary.pl Sp. z o.o. a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XIII CZAS TRWANIA UMOWY

13.1. Umowa dotycząca założenia sklepu przez Klienta w sklepie jest zawarta na czas nieokreślony

13.2. Klient ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta przesyłając wypowiedzenie drogą e-mail, lub pocztową do Sprzedawcy.

13.3. Sprzedawca ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta Klientowi:

a) w przypadku bezprawnych działań Klienta na stronie www.eokulary.pl

b)w przypadku zakończenia działalność prowadzenia sklepu www.eokulary.pl przez sprzedawcę

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. Sprzedawca może w dowolnym czasie jednostronnie dokonać zmian regulaminu.

14.2. Zmiany regulaminu mają zastosowanie do stosunku między Konsumentem, a Sprzedawcą

14.3. Zmiany regulaminu mogą mieć miejsce w przypadku modernizacji Sklepu, zmiany działań dotyczących usług, towarów związanych ze sklepem, zmian dotyczących zakupu, płatności, dostawy, zwrotów, reklamacji  zmiany przepisów aktualnych regulacji prawnych, konieczności zmiany przepisów zgodnie z nowymi wymogami prawnymi.

14.4.W przypadku wprowadzania zmian Regulaminu na stronie Sklepu www.eokulary.pl Sprzedawca zobowiązuje się poinformować o wprowadzanej zmianę w odpowiednim czasie w zakładce Regulamin.

14.5 Regulamin jest dostępny na stronie Sklepu www.eokulary.pl

Niniejsze postanowienia wchodzą w życie z dniem 1.05.2022r.

Zadzwoń do Nas